Reklamačné podmienky

Prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie o reklamácii voči dopravnej službe, aby ste vedeli, ako treba postupovať pri preberaní poškodenej zásielky a aby sme my mohli uplatniť reklamáciu voči prepravcovi.

Akonáhle vykonáte prvé kroky, neodkladne nás kontaktujte, aby sme mohli služby reklamovať.

Doručenie formou prepravnej služby

Ak bola zásielka doručená poškodená alebo nekompletná, treba to písomne oznámiť najneskôr v nasledujúci deň po doručení prepravcovi. Treba uchovať pôvodný obal pre zhotovenie fotodokumentácie pracovníkmi UPS a je potrebné spísať škodový protokol s pracovníkom UPS (s kuriérom). Stratu zásielky treba nahlásiť najneskôr do 2 pracovných dní po garantovanom (plánovanom) doručení.

Závady tovaru

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Tie je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za poškodenia spôsobené prepravcom dodávateľ neručí. Ale ak pri preprave dôjde k poškodeniu tovaru a budete mať o tom spísaný škodový protokol s prepravcom, ktorý nám pošlete spolu s poškodeným tovarom, my Vám obratom pošleme zdarma náhradné kusy tovaru, aby ste nemuseli čakať na vyriešenie reklamácie voči prepravcovi.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu na adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo resp. e-mailovú adresu.).

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na: výmenu chybného tovaru za bezchybný,  poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy (podľa dohody predávajúceho a kupujúceho). V tomto prípade má zákazník právo na primeranú náhradu poštovného, ktoré však musí vydokladovať.

Taktiež je možné reklamovať tovar osobne na adrese: mkn s.r.o., Nová Bošáca 703. 913 08 Nová Bošáca.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

Reklamácie fliaš Retap v rámci doživotnej záruky rieši výlučne firma Cereus https://www.cereus.cz/cs/dozivotni-zaruka-retap

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm