Obchodné podmienky

Na webových stránkach www.prijemneveci.sk  je prevádzkovaný internetový obchod, ktorý ponúka na predaj tovary, ktoré Vám spríjemnia deň, a zároveň šetria životné prostredie.

 Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

 

Dodávateľ:
mkn s.r.o.
Hudecova 3744/1A
841 04 Bratislava 
Slovensko


IČO: 46844228
DIČ: 2023604880
Je platca DPH

Okr. súd BA 1, odd. SRO, vL. č 84389/B

Číslo účtu: 2800526683/8330
Názov banky: Fio banka a.s.
IBAN: SK10 8330 0000 0028 0052 6683
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Kontaktná osoba: Miroslav Knap (+421 908 219 992) 

Zákazník:
Akákoľvek fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.prijemneveci.sk

Objednávka

Po odoslaní objednávky zákazníkom bude o jej prijatí informovaný automaticky generovaným mailom. Tento email je považovaný za záväznú objednávku.

Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia.  Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Záväzným potvrdením objednávky zo strany dodávateľa vzniká kúpna zmluva. Na jej základe je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu a od tohto okamihu sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky.

Ceny

Ceny sú uvedené  s DPH a sú konečné. Celková cena objednávky je súčtom cien tovaru a poštovného.  Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch  (vrátane) alebo do vypredania zásob. Zľavy, ktoré poskytujeme so spolupracujúcimi tretími stranami alebo časovo obmedzené zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

Storno objednávky zo strany zákazníka/kupujúceho

Zákazník má právo stornovať objednávku:

  Telefonicky na 0918 271 656

   E-mailom na infozav inacprijemneveci.sk

Pri storne objednávky zákazník uvedie číslo objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, keď nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontakty) .

Taktiež, ak v lehote do 14 kalendárnych dní od objednania, nebola objednávka vyplatená, ak si zákazník vybral platbu prevodom na účet.

V prípade,  že ponúkaný tovar je nedostupný alebo sa zmenila jeho cena,  bude predávajúci bezodkladne zákazníka informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom v postupe.

Postup v prípade storna objednávky

Vzhľadom na to, že v prípade storna objednávky sa zmluva od počiatku ruší, vráti predávajúci kupujúcemu všetky prijaté plnenia.

Vrátenie tovaru

Zákazník môže tovar vrátiť späť predajcovi:

    do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky, v neporušenom a v nepoužitom stave

   s kompletným obalom

   spolu so sprievodným listom - odstúpením od zmluvy, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru, (ale ak napíšete aj dôvod, pomôžete nám skvalitniť naše služby). Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je potrebné poslať s tovarom späť, je dostupný na prijemneveci.sk/content/files/odstupenie-od-zmluvy.pdf

Predávajúci vtedy vráti už zaplatenú kúpnu cenu zákazníkovi.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu formou peňažnej poukážky alebo na účet do 14 dní od fyzického prijatia tovaru.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu  v inom ako neporušenom stave,  je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru.  

Reklamácie

Viac o Vašich právach a povinnostiach pri reklamáciách sa dozviete v časti Reklamačné podmienky.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky.